Skobolder

Skobolder är smutsiga och giriga varelser som styrs av sina instinkter och impulser vilket innebär att det för de oinförstådda kan bli ett farligt spel – där ett trevligt samtal snabbt kan övergå i hotfullt beteende över smärre oenigheter. De är inte nödvändigtvis onda, utan snarare empatilösa och som folk är de väldigt vidskepliga. De lyssnar liksom trollblod till styrka och makt och blir lätt fanatiska vad det gäller sin tro, oavsett om det är Frälsaren Atatosk och dess Profet eller Hels mörka tro. De klär sig i oftast i mörka klädtrasor och skinn och ogillar skarpt ljus, så de bär ofta huvor eller sjalar över huvudet. De smartaste skobolderna är manipulativa och farliga varelser som skor sig på sina med-skobolders vidskepelse och okunskap. De dummaste skobolderna är endast farliga. Även om de i flera fall närmat sig andra raser för fredlig byteshandel och boende blir de inte sällan utkastade då deras volatila beteende ofta leder till oenigheter med utomstående.

  • Hemland: Mörkland
  • Huvudstad: Underjord
  • Landssymbol: Saknas
  • Huvudreligion: Atatoskism / Hel
  • Ledare: Saknas

Historia

Skobolder är ett mystiskt och tillbakadraget folk som sällan siktats i Gladsmark. De liknar stora humanoida råttor och bor oftast under jord, där de bygger stora städer i mörk sten. Skobolderna härstammar från Mörkland i norr, där de för hundratals år sedan var förslavade av trollbloden och nyttjades hänsynslöst av sina mästare. Deras religion om Frälsaren Atatosk växte fram under deras underkastelse till trollbloden och var slutligen det som enade dem under den skobold-präst som kom att bli känd som Profeten. Efter ett kortvarigt krig där både trollblod och skobolder gjorde stora förluster drog skobolderna sig tillbaka till de enorma grottsystem som dolde sig under Mörklands yta. Sedan dess har trollbloden och skobolderna funnit sig i en osannolik acceptans av varandra, mestadels på grund av att de funnit att de är jämlikar i sin hänsynslöshet och girighet.

Skobolder är till stor del analfabeter och ser ingen större nytta i att föra texter om historia och annat. De få texter som är skrivna av skobolderna i deras primitiva punkt- och linjebaserade språk rör oftast Frälsaren Atatosk och läses av Atatosks Prästerskap. Detta prästerskap har länge styrt skobolderna med profetior och löften om evigt liv. För ett par år sedan skedde ett nytt uppror av en kult som växt fram bland skobolderna. De uppgav sig ha hört Hels kall och inledde ett blodigt inbördeskrig gentemot Atatosks Prästerskap. I slutändan lyckades ingen av grupperingarna ta makten och de känslostyrda skobolderna har därför splittrats i bristen på ledarskap. Hels kult och Atatosks Prästerskap slåss fortfarande om makten i skoboldernas mörka huvudstad, Underjord. Hels kult utlovar en plats i Hels nya rike som komma skall och Atatosks prästerskap påstår att Profeten redan har pånyttfötts och snart kommer att träda fram och frälsa sitt folk från de otroende.

Skobolder kallas ofta ”råttfolk” i folkmun eller ”Rataki” i sina egna led. Skobolder uttalas ”skå-boll-der”.