Magi och religion – Gudar kan höra bön

Gudar, halvgudar och kraftfulla andar och entiteter är närvarande i världen. Dessa existenser är en källa för olika tros- och världsuppfattningar. De är också en källa till makt.

Gudar hör både bön och blot och kan agera utifrån detta. Men gudomarna har också sina egna planer och idéer. Samtidigt begränsas de av hur stark i tron den som vänder sig till dem är och hur trogna dess tjänare i Gladsheim är. Detta gör att resultatet för bön och blot kan te sig lite nyckfullt, och inte lika pålitligt som magi eller mundana metoder för att lösa problem.

Speltekniskt

Det som styr vad som kan göras med bön och blot är följande: Den personliga tron, entitetens närvaro i Gladsheim och mängden deltagare i bönen eller bloten, samt vad det är man ber om (världsfred är väldigt svårt medan framgångsrik skörd lättare). 

Det man gör när man bett eller blotat är att man vänder sig till magiarrangörerna och berättar vad man bett om, till vilken eller vilka gudar man vänt sig till, hur stark i tron man bedömer att böne- eller blotledaren har, samt hur många man var vid bönen eller bloten och om någon rekvisita eller ingredienser har använts.

Magiarrangörerna kommer sedan att göra en bedömning utifrån dessa faktorer för att sedan slå på en slumptabell. Resultatet kommer inte att meddelas direkt utan kommer ske senare som en händelse eller uppenbarelse för någon av deltagarna i bönen eller blotet. 

Kom dock ihåg att gudarna kan vara nyckfulla. De kanske inte har intresse eller möjlighet att ge en hjälpande hand. Så när det gäller deras svar så är ett resultatlöst resultat också ett resultat.

Det som ska vara med i beskrivningen är:

  • Vem som leder bloten eller bönen
  • En egen bedömning för hur troende blot- eller böneledaren är
  • Hur många som kommer delta
  • Om det användes några rituella föremål, offer eller ingredienser
  • Vad bönen eller blotet var för
  • Vilken gud som bönen eller blotet vändes till